avatar 0.13 0.05
avatar 0.13 0.05
avatar

vta

0.15 0.05
avatar 0.11 0.04
avatar 0.10 0.04
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

una

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00